Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, pravo na ponovnu uporabu informacija te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Varaždin:

  • poštom na adresu: Trg Matije Gupca 3, Varaždin
  • na fax broj: 042/213-813
  • elektroničkom poštom na: ck-varazdin@vz.t-com.hr

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Godisnje_izvjesce za 2019. godinu
Godisnje_izvjesce za 2020.
Godisnje_izvjesce za 2021.
Godisnje_izvjesce-1 -2022

Skip to content