Priprema i odgovor u kriznim situacijama

Temeljem članka 3. stavka 29. Zakona o sustavu civilne zaštite Hrvatski Crveni križ spada u Temeljne operativne snage u sustavu civilne zaštite. GDCK Varaždin posjeduje spremnost za žurno i kvalitetno djelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Također, prema Statutu GDCK Varaždin, jedan od naših osnovnih ciljeva je ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama.

Prema Pravilniku o ustroju, pripremi i djelovanju Hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama, aktivnosti HCK i DHCK u kriznim situacijama provode se kroz tri faze:

 1. faza pripreme
 2. faza djelovanja
 3. faza oporavka

FAZA PRIPREME

Priprema za krizne situacije skup je aktivnosti koje HCK i DHCK provode radi bolje spremnosti Operativnih snaga HCK i građana za odgovor na kriznu situaciju, a u cilju ublažavanja posljedica krizne situacije na zdravlje, život i socijalnu sigurnost zajednice.

FAZA DJELOVANJA

Djelovanje HCK i DHCK u kriznim situacijama skup je aktivnosti koje provode operativne snage HCK s ciljem ispunjavanja osnovnih potreba stanovništva ugroženog i/ili pogođenog kriznom situacijom.

FAZA OPORAVKA

Oporavak se odnosi na aktivnosti i programe koji imaju za cilj bržu normalizaciju života te edukaciju i osposobljavanje stanovništva za eventualne buduće krizne situacije. U fazi oporavka provodi se detaljna i kontinuirana procjena potreba i kapaciteta, definira se plan rada, a po potrebi imenuje se koordinator za aktivnosti u oporavku.

KRIZNA SITUACIJA

Krizne situacije možemo razlikovati prema snagama koje se uključuju:

 • izvanredni događaj (uključivanje hitnih službi)
 • velika nesreća (uključivanje hitnih službi i operativnih snaga civilne zaštite)
 • katastrofa (uključivanje hitnih službi, operativnih snaga civilne zaštite i Stožera civilne zaštite RH).

ULOGA GRAĐANA U ODGOVORU NA KRIZNU SITUACIJU

Svaki građanin dužan je brinuti o svojoj sigurnosti i zaštiti, a zatim i provoditi mjere osobne i uzajamne zaštite i sudjelovati u aktivnostima sustava CZ:

 • samopomoć i pružanje prve pomoći unesrećenoj osobi
 • premještanje osoba,
 • zbrinjavanje djece, bolesnih i nemoćnih osoba i pripadnika drugih ranjivih skupina
 • druge mjere po nalogu nadležnog stožera CZ i povjerenika CZ.

Osoba koja je u slučaju velike nesreće i katastrofe nastradala dužna se prijaviti nadležnom tijelu jedinice lokalne samouprave koje vodi evidenciju stradalih osoba radi ostvarivanja prava na pomoć.

OSOBNI (OBITELJSKI) PLAN ZA KATASTROFU

Osobni plan sadrži najvažnije informacije o vama i osobama s kojima ste dogovorili plan za katastrofu.

CIVILNA ZAŠTITA OD A DO Ž

 1. Aktiviranje uključuje postupke pokretanja žurnih službi, operativnih snaga sustava civilne zaštite i građana
 2. Izvanredni događaj je događaj za čije je saniranje potrebno djelovanje žurnih službi te potencijalno uključivanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.
 3. Katastrofa je stanje izazvano prirodnim i/ili tehničko-tehnološkim događajem koji opsegom, intenzitetom i neočekivanošću ugrožava zdravlje i živote većeg broja ljudi, imovinu veće vrijednosti i okoliš, a čiji nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice otkloniti djelovanjem svih operativnih snaga sustava civilne zaštite područne (regionalne) samouprave na čijem je području događaj nastao te posljedice nastale terorizmom i ratnim djelovanjem.
 4. Kemijsko-biološko-radiološko-nuklearna zaštita (KBRN zaštita) skup je organiziranih postupaka koji obuhvaćaju detekciju, uzimanje uzoraka i identifikaciju kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih sredstava i/ili tvari te obilježavanje i dekontaminaciju opasnih područja.
 5. Operativne snage sustava civilne zaštite su sve prikladne i raspoložive sposobnosti i resursi operativnih snaga namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite.
 6. Osobna i uzajamna zaštita je temeljni oblik organiziranja građana za vlastitu zaštitu te pružanje pomoći drugim osobama kojima je zaštita potrebna.
 7. Prevencija izražava koncept i namjeru potpunog izbjegavanja potencijalnih negativnih utjecaja akcijom koja se unaprijed poduzima.
 8. Pripravnost je stanje spremnosti operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite za operativno djelovanje.
 9. Procjena rizika je određivanje kvantitativne i/ili kvalitativne vrijednosti rizika.
 10. Prva pomoć je skup postupaka kojima se pomaže ozlijeđenoj ili oboljeloj osobi na mjestu događaja, prije dolaska hitne medicinske službe ili drugih kvalificiranih zdravstvenih djelatnika.
 11. Rizik je odnos posljedice nekog događaja i vjerojatnosti njegovog izbijanja.
 12. Sklanjanje je organizirano upućivanje građana u najbližu namjensku građevinu za sklanjanje ili u drugi pogodan prostor koji omogućava optimalnu zaštitu sa ili bez prilagodbe (podrumske i druge prostorije u građevinama koje su prilagođene za sklanjanje te komunalne i druge građevine ispod površine tla namijenjene javnoj uporabi kao što su garaže, trgovine i drugi pogodni prostori).
 13. Temeljne operativne snage u sustavu civilne zaštite su snage koje posjeduju spremnost za žurno i kvalitetno operativno djelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama: operativne snage vatrogastva, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog Crvenog križa.
 14. Uzbunjivanje i obavješćivanje je skretanje pozornosti na opasnost korištenjem propisanih znakova za uzbunjivanje te pružanje pravodobnih i nužnih informacija radi poduzimanja aktivnosti za učinkovitu zaštitu.
 15. Velika nesreća je događaj koji je prouzročen iznenadnim djelovanjem prirodnih sila, tehničko-tehnoloških ili drugih čimbenika s posljedicom ugrožavanja zdravlja i života građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na mjestu nastanka događaja ili širem području, čije se posljedice ne mogu sanirati samo djelovanjem žurnih službi na području njezina nastanka.
 16. Zaštita i spašavanje znači organizirano provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
 17. Zbrinjavanje je osiguravanje hitnog, privremenog smještaja i opskrbe osnovnim životnim namirnicama i predmetima za osobnu higijenu za ugrožene građane koji se evakuiraju, odnosno premještaju s ugroženog područja.
 18. Žurne službe u Republici Hrvatskoj su policija, vatrogasci, hitna pomoć, spašavanje na moru i Hrvatski autoklub. Jedinstveni broj za hitne službe koji se koristi u Republici Hrvatskoj je 112, a dostupan je iz svih javnih telefonskih mreža bez naknade.
Skip to content