Zdravstveno-edukativne aktivnosti

Zdravstvene su aktivnosti prema članku 10. stavak 2. Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010) definirane kao zdravstveni odgoj, prosvjećivanje i informiranje svojih članova i drugih građana , a posebno djece i mladeži. Potiču i osposobljavaju za zdravstvenu samozaštitu , kao i pružanje pomoći građanima, sudjeluju u promociji zdravog načina života te prevenciji bolesti ovisnosti, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika.

Ciljevi provedbe ovih aktivnosti su:

  • unaprijediti znanje građana, djece i mladeži o zdravlju i zdravim načinima življenja, imajući u vidu prioritetne potrebe zajednice
  • educirati o rizičnim čimbenicima pojedinih oboljenja i ovisnosti provedbom edukativnih radionica za učenike osnovnih i srednjih škola
  • promovirati zdrave načine življenja
Skip to content